Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ELBO, s.r.o, so sídlom 197, 93014 Mad, IČO: 36258661, IČ DPH: SK2021795204, (ďalej len „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.parketyelbo.sk (ďalej len "obchod"), ktorý prevádzkuje predávajúci.

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK70 0200 0000 0037 9507 6351

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. 

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka. 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.parketyelbo.sk .Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami

1. Definície

A)    Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba - FO alebo PO, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

B)    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 

C)    VOP vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

D)    Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu.

E)     Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý prináleží predávajúcemu finančná záloha od kupujúceho. 

F)     Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

A)    Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

B)    Prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde písomne doručením e-mailu obsahujúcim „Potvrdenie prijatia objednávky“, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

C)    Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianského zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. 

D)    Ak kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 40% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. 

E)     Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, upozorní predávajúci kupujúceho telefonicky alebo inými elektronickými médiami avšak min. 2x písomne. Ak ani potom nedôjde k prevzatiu tovaru, kupujúci súhlasí, aby sa daný tovar predal za zníženú cenu  o 30% inému kupujúcemu, pričom týchto 30% bezodkladne uhradí predávajúcemu.

F)     Objednávku po jej potvrdení  môže kupujúci do 24 hodín zrušiť a to výhradne e-mailom na adresu eshop [at] parketyelbo.sk (subject: Zru%C5%A1enie%20objedn%C3%A1vky)  . Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom – príloha vo formáte „PDF s podpisom, alebo poštou). 

G)    Kupujúci - spotrebiteľ - v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7-mich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený na adresu spoločnosti (nie na dobierku). Vzhľadom na povahu a náchylnosť tovaru - podláh - pri zmene prostredia ku poškodeniam (mechanickým, alebo na vlhkosť) je nevyhnutné, aby vrátené podlahy boli v originálnych nepoškodených obaloch (ktoré chránia podlahu pred poškodením) tak, ako boli spotrebiteľovi doručené.  

H)    Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu – zmena kurzov mien, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 2 týchto  všeobecných obchodných podmienok

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - to sa týka hlavne tovaru, pri ktorom je napísaná dostupnosť "na objednávku", to znamená, že sa objednáva výlučne na žiadosť spotrebiteľa.

- ak sú už rozbalené balíky podláh (laminátových, drevených, korkových,...) a už boli podlahy namontované - "zakliknuté". 

I)    Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

J)   Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote - ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci -, alebo v cene určenej týmito VOP a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

3. Dodacie podmienky

A)    Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

B)    Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

C)    Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

D)    Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

E)     Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v baliacom ochrannom balení. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránkach predávajúceho - viď "Dodacie podmienky" 

F)     Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

G)    Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

4. Platba, Kúpna cena

A)    Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Tento záväzok je pre nás životne dôležitý a je s jedným princípom nášho obchodovania.

B)    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho uvedeného v záväznej akceptácii objednávky. Hotovostná platba je možná v prípade zvolenia možnosti "doprava našou spoločnosťou" a to vodičovi po prevzatí objednaného tovaru. V prípade ak zákazník požaduje dobierku prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové resp. kuriérske (prepravné) služby, hradí si plne zákazník takúto službu prepravnej spoločnosti.

C)    Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje ako je uvedené na stránkach predávajúceho v sekcii „Možnosti platby“.

Pri kupujúcich – FO (bežný občania) sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet predávajúceho pri objednávke do 500 EUR s DPH v plnej výške objednávky na základe zálohovej faktúry. Pri objednávke nad 500 EUR s DPH sa platba môže pri FO realizovať 50% zálohou bezhotovostným prevodom na účet na základe zálohovej faktúry.

Pri kupujúcich - podnikateľoch a PO -  sa platba kúpnej ceny uskutočňuje vždy vopred na účet predávajúceho v plnej výške objednávky na základe zálohovej faktúry.

D)    Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Na tieto akciové ceny, alebo na ceny nižšie ako sú na našej stránke, nie je možné uplatniť ďalšie dodatočné zľavy.

E)     Ceny, uvedené pri produktoch platia len pri produktoch nachádzajúcich sa na sklade a vzťahujú sa na základnú jednotku "m2". Skladová dostupnosť je uvedená pri produktoch. Pri produktoch nenáchadzajúcich sa na sklade sú dostupné cca. do týždňa pro objednaní tovaru

5. Reklamácie a záruky, výmena alebo vrátenie tovaru

A)    Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy pokým v záručnom liste nie je uvedené inak. Záručná doba pri obchodných vzťahoch s FO - podnikateľmi a PO sa riadi platným Obchodným zákazníkom pokým v záručnom liste nie je uvedené inak.

B)    Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.

C)    V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. 

D)    Vrátenie tovaru – viď bod 2. Odsek G a H

E)     V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné. 

F)     Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

G)    Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 24 hodín, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). 

H)    Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

I) Pri produktoch, kde je uvedená dlhšia záruka ako 2 roky, má sa na mysli predĺžená záruka daná od samotného výrobcu daného tovaru avšak len na určité chyby a nie na celú podlahu. Napr. pri uvedení 15 ročnej záruky je 2-ročná záruka na akúkoľvek chybu podlahy a 13 rokov je len na určité chyby - viď aj na www. stránkach výrobcu.

Predĺžená záruka sa týka:

I.1 odolnosť proti oderu - záručný prípad je vtedy, keď dekoračné vrstva aspoň 1cm2 je úplne odstránené. Opotrebenie na okrajoch dosky nie sú pokryté v rámci predĺženej záruky.

I.2 svetlostálosť - stálofarebnosť preverované podľa stupnice 6 a skúšobnou metódou podľa EN ISO 105-B02.

I.3 odolnosť proti škvrnám - vzhľadom  na tieto látky a ich pôsobenie : acetón, krém na ruky, alkoholické nápoje, prírodné ovocné a zeleninové nápoje, tuky, káva, cola nápoje, lak na nechty 

J) Tovar musí byť namontovaný v súlade s pokynmi pre inštaláciu, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých baleniach tovaru. Nesprávne namontovanie, nesprávne čistenie a údržba
vylučuje akékoľvek nároky na záruku. Návod na údržbu (v každom balení) je podmienkou pre poskytnutie záruky.
Normálne opotrebenie nie je pokryté touto predĺženou zárukou.

K) Predĺžená záruka je založená výlučne na hodnote tovaru. Určenie reálnej hodnoty, sa riadi výlučne amortizačným klúčom toho ktorého konkrétneho výrobcu. Ostatné náklady počas predĺženej záruky si hradí zákazník v plnej výške a nevzťahujú sa do tejto predĺženej záruky.

L) Vrátenie časti nespotrebovaného materiálu: MAXIMÁLNE DO 1 MESIACA od doručenia tovaru + pri splnení podmienok viď bod 2. Odsek H je možné len po obojstrannej dohode nespotrebovaný / zvyšný materiál vrátiť. V  tomto prípade je ponúknuté kupujúcemu:

- vrátenie tovaru na predajňu v Dunajskej Strede tým, že dopravu zapezpečí kupujúci sám na vlastné náklady

6. Spracovanie osobných údajov

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

6.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

6.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

6.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

6.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

6.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

6.6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

6.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

6.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

6.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 6.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 6.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

6.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

6.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

6.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 6.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

6.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

6.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám uvedené v ochrane osobných údajov.

 

7. Záverečné ustanovenia

A)    Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.parketyelbo.sk

B)    Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "VOP" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. 

C)    Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za stratu zisku, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

D)    Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "VOP" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

E)     Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany okrem prípadu v „článku 2 bod J“.

Cookies